موقعیت‌های شغلی آرایهبا هم دوست باشیم (:

همین حالا رزومه‌‌تان را به jobs@araye.net ایمیل کنید

برنامه نویس وب

دوستان برنامه‌نویس
ما در آرایه، به دنبال برنامه‌نویسان وب هستیم تا با هم دوست باشیم و در کنار هم کار کنیم.
درهای آرایه همیشه به روی شما باز است و ما همواره مشتاق آشنا شدن و همکاری با برنامه‌نویسان حتی از راه دور هستیم
برای دوستانی که به صورت حضوری در دفتر آرایه کار می‌کنند، فضای خوبی فراهم می‌کنیم و کارها هم مشخص و برنامه‌ریزی شده به کمک ابزارهای مدیریت پروژه است

برای شروع دوستی، رزومه‌تان را به jobs@araye.net ایمیل کنید.
آنچه از دوستانمان انتظار داریم
از دوستان برنامه‌نویسمان انتظار داریم:
  • سابقه کار تجاری با ASP.NET MVC داشته باشند
  • با مفاهیم source control آشنا باشند، اگر git بلد باشند که چه بهتر
  • با مفاهیم Dependency Injection و استفاده از Entity Framework آشنا باشند
  • در اجرای کارها، دقیق و متعهد باشند